پارکینگ بلند مدت، میامی

این پروژه برجسته، یک برج 27 طبقه در مرکز شهر پورتلند، دارای پنج سطح پارکینگ زیرزمینی، دو سطح فضای خرده فروشی، سینمای 10 تایی است.