شروتپورت

این پروژه های مسکونی دوقلو برج یکی از بزرگترین پروژه های ساختمان جدید مسکونی در منطقه Puget Sound است که دارای 500 واحد در دو ساختمان 42 و 45 طبقه می باشد.